Ajuda per tractament de psicoterapia i logopèdia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Esta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per a completar el tractament de psicoterapia i/o logopèdia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

Requisits

1.- Comuns.

 • Imprés de sol·licitud.
 • Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o en el seu cas comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària, acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que consten en l'administració  tributària, 
 • Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguen exemptes o que no estiguen subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

2.- Específics per a tractament psicològic.

 • Prescripció de tractament de psicoterapia per un psiquiatre de l'entitat mèdica o del servici públic de salut, amb descripció de la patologia susceptible de tractament psicològic.
 • Informe del psicòleg en el qual conste la patologia i tractament realitzat.
 • Factures originals.

3.- Específics per a tractament logopédico.

 • Prescripció del pediatre, otorrinolaringòleg o neuròleg de l'entitat mèdica o del servici públic de salut amb descripció de la patologia que presenta i codificació segons la CIE-9.
 • Informe del logopeda que conste la patologia i tractament realitzat.
 • Factures originals.

Quantia

L'import màxim d'estes ajudes no podrà superar 350 euros per any natural.

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 6 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu

Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprés oficial establit per la mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica :

 • Imprés de sol·licitud d'ajuda per tractament de Psicoterapia i Logopèdia. (PDF).(Descarregar),  (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
 • Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o en el seu cas comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que consten en l'administració  tributària i, 
 • Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguen exemptes o que no estiguen subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.
 • Justificant de l'Entitat Mèdica d'adscripció del mutualista en el qual conste que s'ha prestat l'assistència a la qual legalment està obligada pel Concert d'assistència sanitària de beneficiaris de Mugeju vigent: 20 sessions de psicoterapia any natural o 
 • Justificant del Servici Públic de Salut d'adscripció del mutualista d'haver realitzat tractament de psicoterapia prescrit per un psiquiatre.
 • Prescripció de tractament de psicoterapia per un psiquiatre de l'entitat mèdica o del servici públic de salut, amb descripció de la patologia susceptible de tractament psicològic.
 • Informe del psicòleg en el qual conste la patologia i tractament realitzat.
 • Factures originals en les quals consten el nombre i les dates de les sessions realitzades.