Axuda por tratamento de psicoterapia e logopedia

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para completar o tratamento de psicoterapia e/ou logopedia de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial.

Requisitos

1.- Comúns.

 • Impreso de solicitude.
 • Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou no seu caso comunicación emitida ou liquidación virada para efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obriga de declarar, certificación da administración tributaria, acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración  tributaria, 
 • Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.

2.- Específicos para tratamento psicolóxico.

 • Prescrición de tratamento de psicoterapia por un psiquiatra da entidade médica ou do servizo público de saúde, con descrición da patoloxía susceptible de tratamento psicolóxico.
 • Informe do psicólogo no que conste a patoloxía e tratamento realizado.
 • Facturas orixinais.

3.- Específicos para tratamento logopédico.

 • Prescrición do pediatra, otorrinolaringólogo ou neurólogo da entidade médica ou do servizo público de saúde con descrición da patoloxía que presenta e codificación segundo a CIE-9.
 • Informe do logopeda en que conste a patoloxía e tratamento realizado.
 • Facturas orixinais.

Contía

O importe máximo destas axudas non poderá superar 350 euros por ano natural.

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 6 meses
 • Efectos do silencio administrativo: positivo

Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

A solicitude da prestación farase cubrindo o impreso oficial establecido pola mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que na mesma indícase :

 • Impreso de solicitude de axuda por tratamento de Psicoterapia e Logopedia. (PDF).(Descargar),  (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
 • Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou no seu caso comunicación emitida ou liquidación virada para efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obriga de declarar, certificación da administración tributaria acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración  tributaria e, 
 • Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.
 • Xustificante da Entidade Médica de adscrición do mutualista no que conste que se prestou a asistencia á que legalmente está obrigada polo Concerto de asistencia sanitaria de beneficiarios de Mugeju vixente: 20 sesións de psicoterapia ano natural ou 
 • Xustificante do Servizo Público de Saúde de adscrición do mutualista de realizar tratamento de psicoterapia prescrito por un psiquiatra.
 • Prescrición de tratamento de psicoterapia por un psiquiatra da entidade médica ou do servizo público de saúde, con descrición da patoloxía susceptible de tratamento psicolóxico.
 • Informe do psicólogo no que conste a patoloxía e tratamento realizado.
 • Facturas orixinais nas que consten o número e as datas das sesións realizadas.