Certificats

Els certificats de seu tenen la finalitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur/segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Segons estableix l'article 6.1 d) de el Reial decret 1671/2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

El Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma Validi, que permet verificar la validesa del certificat de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial de forma directa i gratuïta.