Certificats

Recomanar esta pàgina

El Ministeri de la Presidència oferix la plataforma VALIDEE, a través de la qual podrà  verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica de la Mutualitat General Judicial de forma directa i gratuïta.

Segons establix l'article 6.1 d) de el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 (PDF, aprox. 436,20 KB), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny (PDF, aprox. 532,58 KB), d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.