Sistemes de signatura electrònica

Per poder realitzar els tràmits haurà d'acreditar la seva identitat i signar electrònicament els escrits presentats.

Per a aquestes finalitats, s'admetran els certificats digitals suportats per el Consell Superior d'Administració Electrònica del MAP. Aquests certificats es recolzen en La plataforma @signa. Aquesta admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació.

Tots els prestadors es troben inscrits en el registre de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'autoritats conforme a l'establert en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Pot trobar àmplia informació en el document Declaració de Pràctiques de Certificació d'@signatura a través del servei de suport d'@signatura o a la pàgina web:  http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

Sistemes de signatura Admesos i/o usats

  • Sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat, per a persones físiques.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les Administracions Públiques.
  • Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

Autoritats de certificació admeses

Més informació

Per obtenir informació sobre què és la signatura electrònica, com pot obtenir-se, qui pot proporcionar-la, com i quan ha d'utilitzar-la accedeixi a la informació que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) posa a la seva disposició a través de CERESEnlace extern (Certificació Espanyola).

Per la seva banda, el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, distingeix en el seu article 10, relatiu a la signatura electrònica dels ciutadans, entre persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. En el cas d'aquests últims estableix que les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica podran utilitzar sistemes de signatura electrònica de persona jurídica o d'entitats sense personalitat jurídica per a tots aquells procediments i actuacions de l'Administració General de l'Estat pels quals s'admetin.

En cas de no admissió, la seu electrònica corresponent haurà de facilitar sistemes alternatius que permetin a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica l'exercici del seu dret a relacionar-se electrònicament amb l'Administració General de l'Estat.