Sistemes de firma electrònica

Per a poder realitzar els tràmits haurà d'acreditar la seua identitat i firmar electrònicament els escrits presentats.

Per a estes finalitats s'admetran els certificats digitals suportats per el Consell Superior d'Administració Electrònica del MAP, que es es recolzen en la plataforma @firma. Esta plataforma admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de servicis de certificació.

Tots els prestadors es troben inscrits en el registre de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'autoritats conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.

Pot trobar àmplia informació en el document Declaració de Pràctiques de Certificació d'@firma a través del servici de suport d'@firma o en la pàgina web:  http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

 

Més informació

Per a obtindre informació sobre què és la firma electrònica, com pot obtindre's, qui pot proporcionar-la, com i quan ha d'utilitzar-la accedisca a la informació que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) posa a la seua disposició a través de este enllaç.