Sistemes de firma electrònica

Per a poder realitzar els tràmits haurà d'acreditar la seua identitat i firmar electrònicament els escrits presentats.

Per a estes finalitats, s'admetran els certificats digitals suportats per el Consell Superior d'Administració Electrònica del MAP. Aquests certificats es recolzen en La plataforma @firma. Esta admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de servicis de certificació.

Tots els prestadors es troben inscrits en el registre de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'autoritats conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.

Pot trobar àmplia informació en el document Declaració de Pràctiques de Certificació d'@firma a través del servici de suport d'@firma o en la pàgina web:  http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

Sistemes de firma Admesos i/o usats

  • Sistemes de firma electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat, per a persones físiques.
  • Sistemes de firma electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les Administracions Públiques.
  • Altres sistemes de firma electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per les dos parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinen.

Autoritats de certificació admeses

Més informació

Per a obtindre informació sobre què és la firma electrònica, com pot obtindre's, qui pot proporcionar-la, com i quan ha d'utilitzar-la accedisca a la informació que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) posa a la seua disposició a través de CERESEnlace extern (Certificació Espanyola).

Per la seua part, el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, distingix en el seu article 10, relatiu a la firma electrònica dels ciutadans, entre persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. En el cas d'estos últims establix que les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica podran utilitzar sistemes de firma electrònica de persona jurídica o d'entitats sense personalitat jurídica per a tots aquells procediments i actuacions de l'Administració General de l'Estat per als quals s'admeten.

En cas de no admissió, la seu electrònica corresponent haurà de facilitar sistemes alternatius que permeten a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica l'exercici del seu dret a relacionar-se electrònicament amb l'Administració General de l'Estat.