Sistemas de firma electrónica

Para poder realizar os trámites deberá acreditar a súa identidade e asinar electronicamente os escritos presentados.

Para estes fins, admitiranse os certificados dixitais soportados por o Consello Superior de Administración Electrónica do MAP. Este certificados apóianse na plataforma @asina. Esta admite certificados dixitais recoñecidos conforme o estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores de servizos de certificación.

Todos os fornecedores atópanse inscritos no rexistro da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade de Información do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de autoridades conforme ao establecido no artigo 30 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de firma electrónica.

Pode atopar ampla información no documento Declaración de Prácticas de Certificación de @firma a través do servizo de soporte de @firma ou na páxina web:  http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

Sistemas de firma Admitidos e/ou usados

  • Sistemas de firma electrónica incorporados ao Documento Nacional de Identidade, para persoas físicas.
  • Sistemas de firma electrónica avanzada, incluíndo os baseados en certificado electrónico recoñecido, admitidos polas Administracións Públicas.
  • Outros sistemas de firma electrónica, como a utilización de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de información coñecida por ambas as partes ou outros sistemas non criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso determínense.

Autoridades de certificación admitidas

Máis información

Para obter información sobre que é a firma electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, como e cando debe utilizala acceda á información que a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) pon ao seu dispor a través de CERESEnlace externo (Certificación Española).

Pola súa banda, o Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, distingue no seu artigo 10, relativo á firma electrónica dos cidadáns, entre persoas físicas, persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica. No caso destes últimos establece que as persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica poderán utilizar sistemas de firma electrónica de persoa xurídica ou de entidades sen personalidade xurídica para todos aqueles procedementos e actuacións da Administración Xeral do Estado para os que se admitan.

En caso de non admisión, a sede electrónica correspondente deberá facilitar sistemas alternativos que permitan ás persoas xurídicas e ás entidades sen personalidade xurídica o exercicio do seu dereito a relacionarse electronicamente coa Administración Xeral do Estado.