Sistemas de firma electrónica

Para poder realizar os trámites deberá acreditar a súa identidade e asinar electronicamente os escritos presentados.

Para estes fins admitiranse os certificados dixitais soportados por o Consello Superior de Administración Electrónica do MAP, que se se apoian na plataforma @asina. Esta plataforma admite certificados dixitais recoñecidos conforme o estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples prestadores de servizos de certificación.

Todos os fornecedores atópanse inscritos no rexistro da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade de Información do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de autoridades conforme ao establecido no artigo 30 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de firma electrónica.

Pode atopar ampla información no documento Declaración de Prácticas de Certificación de @firma a través do servizo de soporte de @firma ou na páxina web:  http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

 

Máis información

Para obter información sobre que é a firma electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, como e cando debe utilizala acceda á información que a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) pon ao seu dispor a través de CERES esta ligazón.