Certificados

Os certificados de sede teñen a finalidade de asegurar que as relacións dos cidadáns realízanse a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

Segundo establece o artigo 6.1 d) de o Real Decreto 1671/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica disporá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

O Ministerio da Presidencia ofrece a plataforma Valide, que permite verificar a validez do certificado da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial de forma directa e gratuíta.