Como usar esta sede

Escaleira SedeOnde estou?

Benvido á Sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial.

Que é a sede electrónica?

É aquel enderezo electrónico dispoñible para os cidadáns a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias (Artigo 10 LAECSP).

A quen está dirixida?

A todos os cidadáns que queiran interactuar coa Mutualidade Xeral Xudicial a través de internet.

Que podo facer?

Realizar consultas e trámites de forma telemática.

Dispón de toda a información no tres seccións xerais:

  • Trámites, que pode realizar a través de Internet.
  • Información Xeral, que pode consultar relacionada coa sede electrónica.
  • Servizos, que lle ofrecemos desde a sede electrónica.

Que se inclúe na Sede?

Todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración Pública ou dos cidadáns por medios electrónicos no sentido do Artigo 13 do LAECSP, é dicir, mediante DNI electrónico, firma electrónica avanzada ou utilización de claves concertada.

Que relación hai entre o rexistro electrónico e a Sede Electrónica?

Se hai rexistro electrónico, accederase a el desde unha sede. Pode haber sedes sen rexistro electrónico, pero, normalmente, se nunha sede hai servizos electrónicos isto implicará recepción e remisión de documentos a través, está claro, dun rexistro electrónico.

As disposicións de creación de rexistros electrónicos publicásense no Diario Oficial correspondente e o seu texto integro deberá estar dispoñible para consulta en a sede electrónica de acceso ao rexistro.

Artigo 25 LAECSP

Dispón o cidadán dalgún punto de acceso xeral a todas as Sedes?

O Punto de Acceso Xeral (www.060.es) facilitarase a través da súa sede, o acceso aos servizos electrónicos da AGE e os seus organismos. Se se facilita o acceso a servizos electrónicos doutras administracións haberá que asinar o convenio correspondente.

O directorio de sedes electrónicas da AGE residirá na sede do Punto de Acceso Xeral (https://sede.060.gob.es).

Que é un trámite electrónico / Telemático?

É aquel trámite que vostede pode realizar telematicamente. É dicir, a través de Internet sen ter que acudir presencialmente a unha oficina.

A efectos prácticos, é conceptualmente equivalente un trámite electrónico a un telemático.